Susanne Maas
Praktijk voor Ergotherapie
Maaseikerweg 36
6006 AB Weert

Staat 40c
6031 EM Nederweert

Oudenakkerstraat 63
6006 BB Weert

T: +31(0)6-22735075 (Susanne)
T: +31(0)6-81197748 (Iris)
F: 0495-525005
E: info@ergotherapieweert.nl

Specialisaties

COPD
COPD is een verzamelnaam voor ondermeer de longziekten chronische bronchitis en longemfyseem. We worden als ergotherapeuten steeds vaker betrokken bij de begeleiding van mensen met COPD. Dit betreft zowel het praktisch aanpassen aan de verminderde fysieke en energetische mogelijkheden, alsmede het beïnvloeden van het gedrag. Denk dan bijvoorbeeld aan vragen als “Hoe kan ik met weinig energie het beste mijn dag indelen?” of “Welke activiteiten vind ik nu echt belangrijk om te blijven doen?”. Na een adequate inschatting van uw belastbaarheid wordt samen met u gewerkt aan haalbare doelen.
 
Corona nazorg
Na een ziekenhuisopname of zelfs een IC opname is het voor veel corona-cliënten fijn om weer thuis te zijn en het normale leven op te pakken. Dit gaat vaak niet vanzelf door de zware ziekteperiode die de cliënt heeft moeten doorstaan. Er kunnen diverse klachten op de voorgrond treden, die nog een langere tijd invloed kunnen hebben. Hierbij kan gedacht worden aan angst, cognitieve problemen, vermoeidheid en fysieke klachten. Niet alleen voor de cliënt, maar ook voor de partner of familie kan de periode na thuiskomst als zwaar en belastend worden ervaren. Ergotherapie kan zowel aan de cliënt als de mantelzorger ondersteuning bieden. De ergotherapie richt zich daarbij vooral op het naar tevredenheid weer uit kunnen voeren van dagelijkse activiteiten, zoals persoonlijke verzorging, huishoudelijke taken, hobby’s en/of werk.
Een multidisciplinaire aanpak is zeer wenselijk bij het herstellen van corona. Met onze samenwerkingsverbanden MDS Weert en TopZorg Nederweert kunnen wij deze multidisciplinaire behandeling (aan huis) bieden.

Geriatrie/dementie  
De ergotherapeutische behandeling voor geriatrische cliënten met niet-ernstige cognitieve stoornissen (bijvoorbeeld beginnende dementie) wordt binnen deze praktijk vormgegeven volgens de richtlijn van Maud Graff. Uit onderzoek is gebleken dat bij deze cliënten medicijnen vaak onvoldoende succesvol zijn. Psychosociale interventies, zoals ergotherapie, zijn echter wel succesvol gebleken. De behandeling kan bestaan uit drie hoofddoelen:
  • het verbeteren van vaardigheden van cliënten met dementie in dagelijkse activiteiten;
  • het verbeteren van vaardigheden van mantelzorgers in het begeleiden van de cliënt met dementie;
  • het verminderen van de draaglast van mantelzorgers.
     
ParkinsonNet  
Susanne Maas Praktijk voor Ergotherapie maakt deel uit van ParkinsonNet; een netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson. Wij zijn opgeleid en worden telkens bijgeschoold door experts op dit gebied, afkomstig uit de Parkinsoncentra in Nederland. Zodoende zijn de behandelingen deskundig en beter op elkaar afgestemd, waardoor de kwaliteit van zorg verbetert.

MS Zorg Nederland
MS Zorg Nederland is een netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met multiple sclerose en hun naasten. In dit netwerk participeren onder andere verpleegkundigen, neurologen, revalidatieartsen, specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten en psychologen.  
Het is de missie van MS Zorg Nederland om de meest optimale zorg denkbaar voor alle mensen met MS en hun naasten in de eigen omgeving en in iedere fase van de ziekte te realiseren. De patiënt staat hierbij centraal en heeft zelf de regie over zijn zorgproces.

Chronische pijn
Momenteel bestaat er geen behandeling die een chronisch pijnprobleem kan oplossen. Het hebben van chronische pijn heeft gevolgen op diverse terreinen. De aandacht dient daarom te verschuiven naar deze gevolgen, waar vaak wel nog verbetering mogelijk is. Het dagelijks functioneren is zo’n belangrijk terrein. Meer bewegen mét pijn, kan dat wel? Wat te doen als de pijn toch erger wordt? Wij kunnen uw pijn niet wegnemen maar we kunnen u er wel mee leren omgaan. Er wordt gebruik gemaakt van dezelfde behandelmethode als bij Adelante (revalidatiecentrum te Hoensbroek).

Schrijfproblemen 
Ondanks een toenemend gebruik van digitale multimedia, blijft schrijven een belangrijke maar ook complexe vaardigheid. 
Schrijfproblemen komen vooral voor bij kinderen in de basisonderwijs. Kramp tijdens het schrijven, moeite met een goede pengreep, een slordig of onleesbaar handschrift, het omdraaien van letters en cijfers of geen duidelijke ontwikkeling van een voorkeurshand zijn slechtsergotherapie bij schrijfproblemen enkele voorbeelden. Door middel van een gesprek met het kind en de ouder(s) en observaties in de praktijk en/of in de klas, krijgt de ergotherapeut inzicht in de schrijfproblemen. In overleg met het kind, de ouders en de leerkracht worden behandeldoelen opgesteld, die door worden behaald door het volgen van de ergotherapie en het oefenen thuis en op school. Ook Meskertherapie kan worden toegepast.
De kleuteractiviteiten in groep 1 en 2, zoals kleuren, knippen en tekenen, vormen een belangrijke oefening van de fijne motoriek. Hierbij vindt de ontwikkeling van een voorkeurshand plaats en een voorbereiding op het schrijven dat vanaf groep 3 meer aandacht krijgt. De ergotherapeut kan ook hulp bieden wanneer een kind problemen met kleuteractiviteiten ondervindt. 
Volwassenen en ouderen kunnen problemen met of klachten tijdens het schrijven ervaren, bijvoorbeeld als gevolg van Parkinson of na een CVA. De ergotherapeut brengt de problemen in kaart en zoekt met u naar mogelijkheden om het schrijven makkelijker te maken. 

Sensorische integratie

Sensorische informatieverwerking is het proces waarbij we als kind leren om allerlei prikkels waar te nemen, te onderscheiden en met elkaar in verband te brengen. Hierbij worden prikkels bedoeld als de tast, het evenwicht, het lichaams- en houdingsgevoel, het gezichtsvermogen en het gehoor. Als de sensorische informatieverwerking bij een kind niet goed verloopt, kan het problemen opleveren in de ontwikkeling, het gedrag en het leren van het kind.
Problemen met de sensorische informatieverwerking kunnen zich op vele manieren uiten. Het kind kan bijvoorbeeld hyperactief zijn, juist weinig bewegen of snel moe zijn. Soms zie je een snelle afwisseling van heel actief en inactief zijn. Kinderen kunnen heftig reageren op prikkels door agressief gedrag, frustratie of zich juist terug te trekken en dingen uit de weg te gaan. Als een kind problemen met de sensorische informatieverwerking heeft, worden nieuwe vaardigheden vaak moeizaam aangeleerd of de ontwikkeling stagneert.
 
Aan de hand van observaties en testen analyseert de ergotherapeut de sterktes en zwaktes in de zintuigsystemen.
De behandeling start met het verkrijgen van een goede arousal (alertheidsniveau). Het is belangrijk dat het kind en zijn omgeving leren hoe de alertheid/arousal gereguleerd kan worden of hoe ze hier beter op in kunnen spelen. Bij het juiste alertheidsniveau is het kind in staat om te leren.
Het doel van de therapie is om het kind d.m.v. spel de juiste sensorische informatie te laten opdoen, zodat die goed verwerkt kan worden (integratie). Wanneer het kind de informatie goed kan verwerken, verbetert de interactie met de wereld om hem heen. Het leert beter om te gaan met anderen, kan aandacht blijven richten, leert plannen/organiseren en komt tot een betere coördinatie en uitvoering van de taken.