COPD

Wij worden als ergotherapeuten steeds vaker betrokken bij de begeleiding van mensen met COPD. COPD is een verzamelnaam voor onder andere de longziekten chronische bronchitis en longemfyseem. We helpen bij het praktisch aanpassen aan uw verminderde fysieke mogelijkheden en het omgaan met uw beperkte energie. Hierbij moet u denken aan Hoe kan ik met weinig energie het beste mijn dag indelen? Welke activiteiten vind ik nu echt belangrijk om te blijven doen? Na een inschatting van uw belastbaarheid werken wij samen met u aan haalbare doelen.

Corona nazorg

Als u corona heeft gehad of zelfs in het ziekenhuis of op de IC heeft gelegen, dan is het fijn om weer thuis te zijn en het normale leven op te pakken. Dit gaat vaak niet vanzelf. Er kunnen klachten optreden die nog een langere tijd invloed hebben, zoals angst, cognitieve problemen, vermoeidheid en fysieke klachten. Ook uw partner of familie kan deze herstelperiode als zwaar en belastend ervaren. Ergotherapie kan u en uw mantelzorger(s) ondersteuning bieden. De ergotherapie richt zich vooral op het weer naar tevredenheid uit kunnen voeren van dagelijkse activiteiten, zoals persoonlijke verzorging, huishoudelijke taken, hobby’s en/of werk. Vaak is een multidisciplinaire aanpak zeer wenselijk. Met onze samenwerkingsverband MDS Weert / TopZorg Nederweert bieden wij deze multidisciplinaire behandeling. Als dat nodig is, kan dit ook bij u aan huis.

Geriatrie/dementie (Edomah)

Ergotherapie is heel succesvol bij beginnende dementie of een andere cognitieve stoornis.

De behandeling bestaat meestal uit:

  • het verbeteren van vaardigheden bij dagelijkse activiteiten;
  • het verbeteren van vaardigheden van mantelzorgers bij de begeleiding van iemand met dementie of een cognitieve stoornis;
  • het verminderen van de draaglast van mantelzorgers.

ParkinsonNet

Heeft u de ziekte van Parkinson of een Parkinsonisme? Neem dan contact op met Susanne Maas Praktijk voor Ergotherapie. Onze praktijk maakt deel uit van ParkinsonNet Weert. Een netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson en Parkinsonisme. Wij zijn opgeleid en worden bijgeschoold door experts uit de Parkinsoncentra in Nederland.

MS Zorg Nederland

We zijn aangesloten bij MS Zorg Nederland, een netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met multiple sclerose en hun naasten. Het is onze missie om de meest optimale zorg te bieden aan u en uw naasten. U heeft hierbij zelf de regie over uw zorgproces. Multiple sclerose (MS) komt relatief veel voor en kan een grote impact hebben op nagenoeg alle facetten van het menselijk functioneren. Wij werken daarom nauw samen met onder andere neurologen, MS verpleegkundigen, revalidatieartsen en uiteraard de andere betrokken hulpverleners.

Chronische pijn

Het hebben van chronische pijn heeft gevolgen op veel vlakken van het dagelijkse functioneren. Helaas bestaat er geen behandeling die een chronisch pijnprobleem oplost. Daarom richten we ons op de gevolgen waar vaak nog wel verbetering mogelijk is. Meer bewegen mét pijn kan dat wel? Wat kan ik doen als de pijn toch erger wordt? Wij kunnen uw pijn niet wegnemen maar we kunnen u er wel mee leren omgaan.

Schrijfproblemen bij kinderen

Bij basisschoolkinderen zien we geregeld kramp tijdens het schrijven, moeite met een goede pengreep, een slordig of onleesbaar handschrift, het omdraaien van letters en cijfers of geen duidelijke ontwikkeling van een voorkeurshand. Door gesprekken met uw kind en u als ouders/verzorgers én observaties in de praktijk en/of klas krijgen wij inzicht in de schrijfproblemen. In overleg stellen wij behandeldoelen op die behaald worden door het volgen van ergotherapie en het oefenen thuis en op school. We passen ook Meskertherapie toe. Dit zijn oefeningen om hersenfuncties, aandacht en motoriek te verbeteren.

Heeft uw kleuter problemen bij kleuteractiviteiten zoals kleuren, knippen en tekenen? Dan kunnen wij hulp bieden. Deze activiteiten vormen een belangrijke oefening van de fijne motoriek. Hier ontwikkelt uw kind een voorkeurshand. Ook is het een voorbereiding op het schrijven vanaf groep 3.

Schrijfproblemen bij volwassenen en ouderen

Volwassenen en ouderen kunnen eveneens problemen met of klachten tijdens het schrijven ervaren. Bijvoorbeeld door Parkinson of na een CVA. Als ergotherapeut brengen we de problemen in kaart en zoeken we met u naar mogelijkheden om het schrijven makkelijker te maken.

Sensorische integratie bij kinderen

Sensorische informatieverwerking is het proces waarbij uw kind leert allerlei prikkels (tast, evenwicht, lichaams- en houdingsgevoel, gezichtsvermogen en gehoor) waar te nemen, te onderscheiden en met elkaar in verband te brengen. Als dit bij uw kind niet goed verloopt, kan het problemen opleveren in de ontwikkeling, het gedrag en het leren.

Aan de hand van observaties en testen analyseren wij de sterktes en zwaktes in de zintuigsystemen van uw kind. De behandeling start met het verkrijgen van een goede arousal (alertheidsniveau). Het is belangrijk dat uw kind en zijn omgeving leren hoe de alertheid/arousal gereguleerd kan worden of hoe het hier beter op in kan spelen. Bij het juiste alertheidsniveau is uw kind in staat om te leren.

Het doel van de therapie is om uw kind door spel de juiste sensorische informatie te laten opdoen, zodat die goed verwerkt kan worden. Wanneer dat gebeurt, verbetert de interactie met de wereld om hem heen. Het leert beter om te gaan met anderen, kan aandacht blijven richten, leert plannen/organiseren en komt tot een betere coördinatie en uitvoering van zijn taken.

Sensorische integratie bij volwassenen

Sensorische integratieproblemen bij volwassenen zijn vervelende, vaak onbegrepen klachten, die belemmerend kunnen werken. Wij leren u hoe u invloed kunt uitoefenen op de prikkels die binnenkomen en hoe u die belastende prikkels kunt dempen. Ook doen we gewenningsoefeningen. De verstoring in het proces van de zintuiglijke informatieverwerking wordt zo langzaamaan minder. U krijgt weer meer regie over uw dagelijks handelen.

De behandeling door middel van het ASITT-protocol (Adult Sensory Integration Timmerman Treatment) kan verlichting brengen voor mensen met klachten als:

  • duizeligheid of gevoel van onbalans
  • misselijkheid
  • concentratieproblemen
  • overgevoeligheden voor licht, geluid en andere zintuiglijke prikkels

Deze klachten zijn vaak veroorzaakt door een ongeval of trauma, bij een whiplash, hersenschudding, hersenkneuzing of andere vorm van niet aangeboren hersenletsel (NAH), zoals een CVA of TIA.

Wilt u een afspraak maken?

Scroll naar boven

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Meer informatie