Ergotherapie kinderen

Ergotherapie bij kinderen
Wij ondersteunen kinderen en hun omgeving bij de beperkingen die zij ervaren op het gebied van bewegen, spel, peuter- en schoolse vaardigheden en zelfredzaamheid. We testen, adviseren, begeleiden en trainen uw kind en zijn omgeving op onderstaande gebieden.

Probleemgebieden bij kinderen

  • Het schrijven: een slordig handschrift, een laag schrijftempo of pijn/kramp tijdens of na het schrijven.
  • Het aan- en uitkleden: problemen met aankleedvolgorde, moeite met sluiten van kleding, veters niet kunnen strikken.
  • De zithouding: onderuitzakken, niet stil kunnen zitten of zitten in een verkrampte houding.
  • Aandacht en concentratie: moeite met planmatig handelen, concentratieproblemen op school.
  • Het spelen: welk spelmateriaal past bij welke leeftijd, samen spelen en alleen, stimuleren van ontwikkeling door spel.
  • De handfunctie/fijne motoriek: problemen met manipuleren van constructiemateriaal, zoals knippen, vouwen, kleuren of kralen rijgen.
  • Het ruimtelijk inzicht: moeite met nabouwen, natekenen en puzzelen.

Ook kunnen wij u adviseren over en begeleiden bij het aanvragen van hulpmiddelen/voorzieningen.

Diagnostiek

Voor een behandeling start, brengen wij de problemen in kaart door een intakegesprek, vragenlijst(en), testen en/of observaties. Hieronder ziet u enkele veelgebruikte observaties en testen.

COPM
De Canadian Occupational Performance Measure (COPM) is gebaseerd op het cliëntgericht werken en is bedoeld om veranderingen van problemen in het dagelijks handelen vast te stellen. Het instrument gebruiken wij bij het bepalen van de behandeldoelen, maar ook als instrument om het effect van de behandeling vast te stellen. De COPM kan ook bij ouders/verzorgers worden afgenomen.

KOEK (Korte Observatie Ergotherapie Kleuters)
De KOEK is een observatie-instrument om te beoordelen of de kleuter toe is aan het (voorbereidend) schrijven. Dit instrument zetten we ook in bij de ergotherapeutische diagnostiek van kleuters met problemen in de fijn motorische kleutervaardigheden (zoals kralen rijgen, prikken en kleuren).

SOS (Systematische opsporing van schrijfmotorische problemen)
Dit is een meetinstrument om kinderen met motorische schrijfproblemen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar op te sporen. We laten uw kind een tekst overschrijven in verbonden schrift. Wij beoordelen en evalueren de overschrijfsnelheid en de kwaliteit.

McMaster Handwriting Assessment Protocol
Door CanChild is een gestandaardiseerde observatie van het schrijven van een kind ontwikkeld. Het protocol bestaat uit een overleg met uw kind, u als ouders/verzorgers en de leerkracht. En daarna een observatie in de klas, een observatie van het schrijven en een analyse van de resultaten.

Meskertherapie
Deze therapie is bedoeld voor het verhelpen van lees- en schrijfstoornissen bij kinderen. De behandeling is van invloed op het krijgen van een vloeiende schrijfbeweging, een beter woordbeeld en tegelijk een beter begrip van het geschreven woord. De waarnemende bewegingen van de handen die de wereld onderzoeken spelen een grote rol bij het ontstaan van het woord, bij het spreken en begrijpen en ook bij de ontwikkeling van het schrift.

Foto-interview
Het foto-interview is een oplossingsgericht instrument om kinderen (vanaf 6 jaar) te helpen bij het formuleren van hun eigen hulpvragen en doelen. Zo betrekken we ze actief bij hun eigen leerproces.

PRPP
Het PRPP-systeem (Perceive (= waarnemen), Recall (= herinneren), Plan (= plannen) Perform (= uitvoeren)) is een gestandaardiseerd en krachtig instrument dat gebruikt kan worden als uw kind vermoedelijk problemen heeft met de informatieverwerking. Dit is onafhankelijk van bijvoorbeeld diagnose, leeftijd en culturele achtergrond. Wij brengen routines, taken en subtaken van uw kind in kaart. Na observatie van enkele belangrijke taken analyseren we de observatiegegevens en kunnen we eventuele problemen in de processen van informatieverwerking benoemen, verklaren en begrijpen.

Behandeling
Na de diagnostiek bepalen we of ergotherapeutische behandeling zinvol is en kan starten. Samen met uw kind en u als ouders/verzorgers stellen we de doelen vast. De behandelingen zijn individueel en duren meestal 30 of 45 minuten. Over het algemeen wordt de behandeling in de praktijk gegeven, maar er vindt ook een school- en/of huisbezoek plaats om een beter beeld te krijgen van de situatie en omgeving.

Wij werken samen met u, de leerkracht en de remedial teacher. Daarnaast overleggen we eventueel met de verwijzer en andere betrokken zorgverleners, zoals de fysiotherapeut of logopedist. Wanneer uw kind een voorziening of hulpmiddel nodig heeft, adviseren we over het meest geschikte hulpmiddel of stemmen we een aanpassing af op de mogelijkheden en beperkingen. Het kunnen kleine hulpmiddelen zijn, zoals een schrijfhulpmiddel of een aangepaste schaar, maar ook grotere voorzieningen. Denk aan aangepast schoolmeubilair of een aanpassing van de badkamer. Als het nodig is, kunnen wij ook het aanvraagproces bij een zorgverzekeraar of in het kader van de Wmo begeleiden.

Evaluatie
Na een aantal behandelsessies kunnen wij een test opnieuw afnemen om te beoordelen of (en hoeveel) vooruitgang er is geboekt. Ook worden de doelen geëvalueerd en besproken en eventueel tussentijds bijgesteld of afgerond. Aan het eind van de behandeling krijgt de verwijzer een eindrapportage. Hierin staan het resultaat en het verloop van de behandeling.

Heeft u vragen of wenst u meer informatie?

Scroll naar boven

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Meer informatie